Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Afkortingen en begrippen

 

Afkorting  Betekenis
AAK   Auto Adaptieve Knie
ABI   Ankle Brachial Index 
ACT   Acceptance and Commitment Therapy
ADL   Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
AGREE-instrument   Appraisal of Guidelines Research & Evaluation
AIRE instrument   Appraisal of Indicators Research and Evaluation)
AKA   Above Knee Amputation 
ARBO   Arbeidsomstandigheden
BIG   Beroepen Individuele Gezondheidszorg
BKA   Below Knee Amputations
CG raad   Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
CI   Confidence Interval 
CTA   Computer Tomografie Angiografie
CVZ   College voor Zorgverzekeringen
DBC   Diagnose Behandel Combinaties
DM   Diabetes mellitus
DSA   Digitale Subtractie Angiografie 
EAI  Enkel Arm Index
EBRO   Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling
ICF   International Classification of Functioning, Disability and Health
IGZ   Inspectie voor de Gezondheidszorg
IPOP   Immediate Post Operative Prosthesis 
ISPO   International Society for Prosthetics and Orthotics
MRA   Magnetische Resonantie Angiografie
MPK   Microprocessor Knee technology
NMDA receptor   N-methyl D-aspartate receptor
NRS   Numerieke Schaal 
OR   Odds Ratio
PAV   Perifeer Arterieel Vaatlijden
PPA   Prosthetic Profile of the Amputee
PPAM   Pneumatic Post-Amputation Mobility
PPP   Protocollering en Prijssystematiek Prothesen 
PTA   Percutane Transluminale Angioplastiek
PTB   Patellar Tendon-Bearing
   
RAP   Revalidatie Activiteiten Profiel
RCT   Randomized Controlled Trial
RD   Rigid Dressing
RR   Relative Risk
RRD   Removable Rigid Dressing 5
SIGAM   Special Interest Group Amputation Medicine
SIGAM/WAP   SIGAM/WAP Scoreformulier
SD   Soft Dressing
   
SR   Systematische Review 
TASC   TransAtlantic Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC)
   
TBS   Total Bearing Socket
TENS   Transcutane Electro Neurostimulatie
TcPO2   Transcutane Partiële zuurstofspanning 
VA/DoD   Department of Veterans Affairs/Department of Defense
VAS   Visueel Analoge Schaal
VRA   Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
WAP   Werkgroep Amputatie en Prothesiologie
WGBO   Wet op de Gemeenschappelijke BehandelingsOvereenkomst 
WMO gelden   Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZN   Zorgverzekeraars Nederland
   
AAG Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeskunde
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet
ABNG-2000 Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde
ABW Algemene Bijstandswet
ACTIZ Landelijke brancheorganisatie in de Verpleging en Verzorging
ADB/PDB Ambulante/psychiatrische deeltijdbehandeling
ADF Angst, Dwang en Fobie (-stichting)
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (of: activiteiten in het dagelijkse leven)
ADR Adverse Drug Reaction (bijwerking van geneesmiddelen)
AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
AFP Ambulante Forensische Psychiatrie
AGGZ Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
AG(N)IO Assistent Geneeskundige (Niet) In Opleiding
AGZ Algemene Gezondheidszorg
AIS Apotheek Informatie Systeem
AJO Adviesbureau voor Jongeren en Ouders
AKJ Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
ALFMV Algemene Landelijke Federatie Minder Validen
ALS Advanced Life Support
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
ANBN (Stichting) Anorexia en Boulimia Nervosa
ANBO ANBO, de bond voor vijftigplussers (was: Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)
ANG Alliantie voor Natuurlijke Geneeswijzen
ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
ANIB Algemene Nederlandse Invaliden Bond
ANT Associatie Nederlandse Tandartsen
ANW Algemene Nabestaanden Wet
ANW-dienst Avond-, Nacht- en Weekenddienst
AOV Algemeen Ouderen Verbond
AOW Algemene Ouderdomswet
APZ Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
ARBO-Wet Arbeidsomstandighedenwet
ARGO Advies en Research Gezondheidszorg Ouderen
ASS Academie voor Sociale Studies
ATC Academisch Transmuraal Centrum 
AV Aanvullende Verzekering
   
AVG(-er) Arts Verstandelijk Gehandicapten
AVN Afasie Vereniging Nederland
AVIB Algemene Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWO-fonds Arbeidsmarkt- Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de sector zorg en 
AZN Ambulance Zorg Nederland
AZR AWBZ-brede zorgregistratie
   
   
BBTB Beschikbaarheid, Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid
BGA Belangenvereniging voor Gehandicapten en Arbeidsongeschikten
BGD Bedrijfsgeneeskundige Dienst
BHV Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten
BIO Breed Indicatie Overleg  
BIG (Wet) op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BKJ Bureau Klachtondersteuning Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
BNMO Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers
BOPZ (Wet) Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BOS Buurt, Onderwijs en Sport
BOSK Bond van Ouders van Spastische Kinderen en motorisch gehandicapten
BPV&W Breed Platform Verzekerden en Werk
BSG Besluit Subsidiëring Gezondheidscentra
BSN Burgerservicenummer
BVA Bureau Vertrouwensarts
BVA BeroepsVereniging Ambulancezorg
BVG Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid
BVN Borstkanker Vereniging Nederland
BZO Borstzelfonderzoek
B(Z)W Begeleid (Zelfstandig) Wonen 
   
   
CAD Consultatiebureau Alcohol en Drugs
CAG Complementaire Alternatieve Geneeskunde
CAHPS Consumer Assesment of Health Plan Survey
CAK-BZ Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten
CAM Complimentary and Alternative Medicine
CAR Cliënten Advies Raad (van het UMCG-Revalidatiecentrum Beatrixoord)
CARA Chronisch Astmatische en Respiratoire Aandoeningen
Cb Consumentenbond
CB Complementaire Behandelwijzen
CBB Collectieve Belangen Behartiging
CBB Cliëntenbelangenbureau
CBF Centraal Bureau Fondsenwerving
CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBZ College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise Noord Nederland
CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
CCR Centrale Cliëntenraad
CCUVN Crohn en Colitis Ulcarosa Vereniging Nederland
CCZ Coördinatiecentrum Chronisch Zieken
CDR Cliëntendeelraad
CEG Centrum voor Ethiek en Gezondheid
CELAZ College voor Ethische en Levensbeschouwelijke Aspecten van de Zorgverlening
CENZOR Centrum voor Zorgcoördinatie, Openbare GGZ en Rehabilitatie
CF Cystic Fybrosis
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CGL Centrum voor Gezond Leven
CGO Coördinatieorgaan Geneeskundige Ouderenorganisatie
CGR (Stichting) Code Geneesmiddelenreclame
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 
CHP Centrale Huisartsenpost
CIAK Coördinatie Informatievoorziening en Automatisering Kruiswerk
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
CIG Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
CIPO Centraal Informatiepunt Ouderen
CIRE Centrum voor Individuele Rehabilitatie en Educatie
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CJZ Centra Jeugd en Gezin
CKG  Centrale Klachtencommissie Thuiszorg
CKP Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten
CKZ Centrum Klantervaring Zorg
Clb Cliëntenbond in de GGZ
CLSM-Zorg Continue Langdurige Systematische Multidisciplinaire Zorg
CMP Centraal Meldpunt
CMO Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkelingen
CMT Centraal Medisch Tuchtcollege
CMO Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
CMZ Centraal Meldpunt Zorg
COA Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
COOV Centraal Orgaan Opleidingen voor Verpleegkundigen
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
COPZ Centrum Ontwikkeling Palliatieve Zorg
COSBO Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen
CPA Centrale Post Ambulancevervoer
CPB Centraal Planbureau
CQ-index Consumer Quality-index, onderzoeksmethode naar klantervaringen met 
zorgverleners en zorgverzekeraars  
CR Cliëntenraad
CrAZ Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen 
CSIZ Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector
CSO Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties
CSO Centrale Spoed Opvang
CSZ College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CTM Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (UMCG)
CT-scan Computer Tomograaf scan
CTSV College van Toezicht Sociale Verzekeringen
CTU College van Toezicht op de Uitvoeringsorganen
CTZ College Toezicht Zorgverzekeringen
CVA Cerebraal Vasculair Accident (hersenbloeding)
CvI Commissie voor Indicatiestelling
CvP Centrum voor Psychiatrie
CVP Cliëntvertrouwenspersoon
CvR-AZG Centrum voor Revalidatie-AZG (w.o. Beatrixoord)
CVS Chronisch Vermoeidheids Syndroom 
CVTM Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CVV Cliëntenraden Verpleging en Verzorging
CVZ College van Ziekenhuisvoorzieningen
CVZ College Van Zorgverzekeringen
CVZ Christelijke Vereniging van Zorginstellingen
CWI Centrum Werk en Inkomen 
CZK Consultatiebureau voor Zuigelingen en Kleuters
CZO Centrale Zorg Overeenkomst
   
   
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DC Dialysecentrum
DD DoktersDiensten
DFN Diabetes Federatie Nederland
DFWHR Dutch Foundation of Women’s Health and Research
DFZ Doelmatigheid Farmaceutische Zorg
DGD Districts Gezondheidsdienst
DGV Doelmatige Geneesmiddelen Voorziening
DHV Districts Huisartsen Vereniging
DIGIBOB Digitaal Bevolkingsonderzoek Borstkanker
DIS DBC Informatie Systeem
DSB District Specialisten Beraad
DSW Dienst Sociale Werkvoorziening
DVN Diabetes Vereniging Nederland
DVP Districts Verloskundig Platform
   
   
ECB Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken
ECD Elektronisch Cliënten Dossier
EEG Electro Encefalogram (hersenonderzoek)
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
ELANN Eerste Lijns Advies Noord Nederland
ELC Eerstelijns Centrum 
ELP Eerstelijnspsycholoog
EMD Elektronisch Medisch Dossier
EMP Europees Medisch Paspoort
EPD Elektronisch Patiënten Dossier
EPFB Elektronische Patiëntenfeedback
EPN Elektronica Platform Nederland
ESWT Extracorporal Shock Wave Therapy
EVN Epilepsie Vereniging Nederland 
EVS Elektronisch Voorschrijf Systeem
   
   
FBPN Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland
FCZ Federatie Complementaire Zorg
FEO Federatie Evangelische Zorg-Organisatie
FES Fibromialgie Eendrachtig Sterk (landelijke vereniging)
FIS Fysiotherapie Informatie Systeem
FKN Freundeskreise Nederland
FNB Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
FONA Fouten, Ongevallen en Near Accidents (of: Faults or near accidents)
Fonds PGO Fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden
FOVIG Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten
FTO Farmaco Therapeutisch Overleg
FTTO Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg
FvO Federatie van Ouderverenigingen
   
   
GAK Gewestelijk/Gemeentelijk Administratie Kantoor
GAV Groninger Apothekers Vereniging
GBO Gemeenschappelijk Beraad Ouderenvoorzieningen
GBZ Goed Beherd Zorgsysteem
GGB Gereformeerde Gezins- en Bejaardenverzorging
GGD Gemeentelijke, Gemeenschappelijke of Gewestelijke Gezondheidsdienst
   
GGV Gespecialiseerde Gezinsverzorging
GGz Geestelijke Gezondheidszorg
   
GHI Geneeskundige Hoofdinspectie
GH(O)R Geneeskundige Hulpverlening bij (Ongevallen en) Rampen
GIANNTT Groninger Iniatiative to Analyse Type 2 diabetes Treatment
GIC Geboorte Informatie Centrum
GIDS (per 1-1-2006 ex-)Groninger Initiatief Dienstverlening Specialisten
GIDZ Gaming in de Zorg
GIP Geneesmiddelen Informatie Project
GMD Gemeenschappelijk Medische Dienst
GMG Gemeenschappelijke Meldkamer Groninger
GMSB Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf
GNA&H Gronings Netwerk Arbeid & Handicap
GOW Gecoördineerd Ouderenwerk
GR Gezondheidsraad
GRITZ Groninger Integraal Transmuraal Zorgconcept
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GV Gezinsverzorging
GVM Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke zorg
GVO Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding
GVS Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem
   
   
HAGRO Huisartsengroep
HAIO Huisarts Assistent In Opleiding
HAL Huisartsen Laboratorium
HAP Huisartsenpost
HBO-MWD Hoger Beroepsonderwijs - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
HBO-SPH Hoger Beroepsonderwijs - Sociaal Pedagogische Hulpverlening
HBO(-V) Hoger Beroepsonderwijs (Verpleegkunde)
HC Hulpmiddelen Centrum 
HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
HEE Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
Hf Huidfederatie
HGZO Hoger Gezondheidszorgonderwijs
HIC Hulpmiddelen Informatie Centrum
HIDHA Huisarts in dienst van een andere huisarts
HIS Huisartsen Informatie Systeem
HIV HIV Vereniging Nederland
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HMF Health Management Forum
HOED Huisartsen Onder Een Dak
HOZ Herziening overeenkomstenstelsel Zorg
HSA (Stichting) Handicap, Scholing en Arbeid
HST Hormoonsubstitutie
HVD Hulpverleningsdienst
   
   
IAB Informatie en Advies Bureau
IBB Individuele Belangen Behartiging
IBD Inflammatory Bowel Diseases (= ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa)
IBMG Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
IC Intensive Care
ICD International Classification of Diseases
ICG Informatiecentrum Gynaecologie
ICIDH International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps
ICPC International Classification of Primary Health Care
ICT Informatie- en Communicatie- Technologie
ID-baan Instroom-Doorstroombaan (eerder Melkertbaan)
IDC Informatie Documentatie Centrum
IGGZ Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg
IGO Instituut voor Gezondheids- en Omgevingsvraagstukken
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
IJHV/JV Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
IKC(N) Integraal Kanker Centrum (Noord-Nederland)
IKG Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
ILN (Stichting) Independent Living Nederland
IMP Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit
INVIS Interactief Vraaggestuurd Informatie Systeem
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOCOB Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen
IOF Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie
IOG Indicatie Overleg GGZ
IPO Interprovinciaal Overleg
IPOG Interprovinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid
IPS Individuele Persoonlijke Steun
IPT Intensieve Psychiatrische Thuiszorg
IRB Individuele Rehabilitatie Benadering
iRV kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
ISFG Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving in de Gezondheidszorg
ISO International Organisation for Standardization
IT Informatietechnologie 
ITS Internationaal Toegankelijkheidssymbool
ITZ Intensieve Thuiszorg
ITZ Innovatiecentrum Telematica en Zorg
IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
IVF In-vitrofertilisatie
IZIT (±) Innovatie Zorg 
IZR Interprovinciale Ziektekostenregeling
   
   
JAIB Jongeren Advies(en Informatie)bureau
JGZ Jeugdgezondheidszorg
JIP Jongeren Informatie Punt
JOPLA Jongeren Platform chronische ziekte en/of lichamelijke handicap
   
   
K&Z Kind en Ziekenhuis (landelijke vereniging)
KBO Katholieke Bond van Ouderen
KBOH Kwaliteits- en Bruikbaarheids Onderzoek van Hulpmiddelen
KIEN Kwaliteit In EigeN huis
KIS Klachten Informatie Systeem
KITZZ Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing
KJP Kinder- en Jeugdpsychiatrie
KKC Kwaliteitskenniscentrum
KKP Kortdurende Klinische Psychiatrie
KLM Klub Lange Mensen
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie 
KNO Keel-, neus- en oorheelkunde
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
KPAZ Kernvragenlijst Patiëntentevredenheid Academische Ziekenhuizen
KVHN Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
KWF Koningin Wilhelmina Fonds (Kankerbestrijding)
KWIS Kwaliteits informatie- en sturingsysteem voor instellingen
KWZ Kwaliteitswet Zorginstellingen
KMK Korter Maar Krachtig
LVvG Landelijke Vereniging van Geamputeerden
LAD Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
LAREB (Stichting) Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen
LBEZ Landelijk Bureau Ethiek in de Zorg
LBK Landelijke Beroepscommissie Klachten
LBOC Landelijke Beroepsvereniging Ondersteuners Cliëntenraden
LBT Landelijk Bureau Toegankelijkheid
LCFJ Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg
LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LCK Landelijk Centrum Kraamzorg
LCKZ Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector
LCvV Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
LCVV Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging
LDP Landelijk Dementie Programma
LE Lupus Erythemastosus
LEMD Landelijk Elektronisch Medicatie Dossier
LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging
LFAZ Landelijke Federatie voor Ambulance Zorg
LFOS Landelijke Federatie van Ongebonden Schilvoorzieningen
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LIER Landelijk Indicatie- En Registratiesysteem
LINH Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
LIPZ Landelijk Informatiepunt Paramedische Zorg
LISV Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
LKT Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
LMA Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening
LMD Landelijk Medicatie Dossier
(ex-) LOC Landelijke Organisatie Cliëntenraden  (Verpleging, verzorging en thuiszorg)
LOC Zeggenschap in zorg = fusie LOC + LPR 2008  
LOPAG Landelijk Overleg van Patiëntenorganisaties voor Alternatieve Geneeswijzen
LOT Vereniging van Mantelzorgers (ex: Landelijke Organisatie voor Thuiszorg)
LOV Landelijk Overleg Vrouwen in de WAO
LOVE Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnsgezondheidszorg
LP GGz Landelijk Platform GGz
LPO Landelijk Platform Oogzorg
(ex-) LPR Landelijke Patiënten- en bewonersraden in de GGZ
LSBS Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden
LSOH Landelijke Stichting Ouderen en Huisdieren
LSP Landelijk Schakelpunt voor de Zorg
LSR Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (curatieve sector en gehandicaptenzorg)
LSR Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
LSV Landelijk Steunpunt Vrijwilligers
LVCW Landelijke Vereniging Centraal wonen
LVD Landelijke Vereniging van Dialyserenden en getransplanteerden
LVE Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
LVG Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde eerste lijn
LVG Landelijke Vereniging Gezondheidscentra
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt
LVGO Landelijke Vereniging voor Groepswonen van Ouderen
LVIO Landelijke Vereniging van Indicatieorganen
LVSG Landelijke Vereniging van Sociaal Geneeskundigen
LVT Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
LVT Landelijke Vereniging voor Thuislozen
LvTC Landelijke Vereniging voor Traumacentra
LZA Langdurig Zorg Aanbod / Langdurig Zorgafhankelijken
LZK Langdurig Zieke Kinderen
   
   
MADD Make A Difference Day
MADI Maatschappelijk Dienstverlening
MBO-V Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkunde
MBTB Mentaliteit, Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid
MCG Meervoudig Complex Gehandicapt
MCL Medisch Centrum Leeuwarden
MDG Maatschappelijke Dienstverlening en Gezondheidszorg
MDGO Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorgonderwijs
MDL Maag-, Darm- en Leverziekten
MDT Multidisciplinair team
ME Myalgische Encephalomyelitis
MEE (regionale) Ondersteuningsorganisatie bij het leven met een beperking
METC Medisch Ethische Toetsingscommissie 
MFC Multi Functioneel Centrum
MFZ Multifunctioneel Zorgcentrum
MGZ Maatschappelijke Gezondheidszorg
MIK-V Model Intern Kwaliteitssysteem Verpleeghuizen
MICU Mobiele Intensive Care Unit
MIP Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg
MJD Maatschappelijk Juridische Dienstverlening
MKA Meldkamer Ambulancezorg
   
MKD Medisch Kleuterdagverblijf
MKT Medisch Kindertehuis
MLK Moeilijk Lerende Kinderen
MLN Medisch Laboratorium Noord
MMT Mobiel Medisch Team
MO Maatschappelijke Opvang
MOA Medische Opvang Asielzoekers 
MOB Medisch Opvoedkundig Bureau
MOBOV Mobiliteit & Openbbaar Vervoer (werkgroep van de OSO)
MO-Groep Maatschappelijk Ondernemers Groep 
   
MOK Moeilijk Opvoedbare Kinderen
MOOZ Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden
MOSS Met Onderlinge Steun Studeren
MPS Meervoudig Persoonlijkheidssyndroom
MRI Magnetische Resonantie Imaging
MS Multiple Sclerose
MSS Maatschappelijk Steunsysteem
MSVN Multiple Sclerose Vereniging Nederland 
MWD Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
   
   
   
NAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
NAH Niet aangeboren hersenletsel
NAN Nederlandse Apotheeknorm
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NAV Nederlands Artsen Verbond
NAV Nederlandse Ambulance Vereniging
NBPV Nederlandse Bond van Psoriasispatiëntenverenigingen
NBS Nederlandse Brandwondenstichting
NC No Claim
NCB Nederlandse Christelijke Blindenbond
NCFS Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting 
NCG Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken
NCOG Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling
NCV Nederlands Centrum Vrijwilligerswerk
NCV Nederlandse Coeliakie Vereniging
NCZ Netwerk Cliëntenraden Zorg
NDF Nederlandse Diabetes Federatie
NEBASNsg Nederlandse Sportorganisatie voor mensen met een beperking
Nefarma Nederlandse vereniging van de researchgeoriënteerde farmaceutische industrie
NESTOR Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek
NFGV Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
NFUMC Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NIAD Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs
NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen
NICTIZ Nationaal ICT Instituut in de Zorg
NIG Nederlands Instituut voor Gerontologie
NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
(TNS) NIPO Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Publieke Opinie
NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
NISBO Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen
NISG Nederlands Instituut voor Sport en Gezondheid
NISSO Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek
NIT Nationale Informatiebank Toegankelijkheid
NITEL Nederlands Instituut voor Telemedicine
NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerstelijns gezondheidszorg
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NLDS Nederlandse Lever Darm Stichting
NLV Nederlandse Leverpatiëntenvereniging
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMI Nederlands Mediation Instituut
NMS Nederlandse Meningitis Stichting
NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NNG Nationale Natuurgebonden Gezondheidsorganisatie
NO-9 Noordoost 9 (=Samenwerkende Noordoostelijke RPCP’s)
NONI Niet Op Naam Ingeschrevene
NOV Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk
NOV Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
NOV Nederlandse Orthopedische Vereniging
NP nurse practitioner
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NPCG Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
NPHF Nederlandse Public Health Federatie
NPTN Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale Patiënten Nederland 
NPV Nederlandse Patiënten Vereniging
NRF Nationaal Revalidatie Fonds
NRK Nederlandse Rode Kruis
NRPK Nederlandse Raad voor Particuliere Klinieken
NRV Nederlandse/Nationale Raad voor de Volksgezondheid
NSG Nederlands Specialisten Genootschap
NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
NSMD Nederlandse Stichting voor mensen met een Manisch Depressieve stoornis
NSN Nierstichting Nederland
NSVAG Nederlandse Stichting Voorzieningen Auditief Gehandicapten 
NTN Netwerk Thuiszorg Nederland
NTS Nederlandse Transplantatie Stichting
NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
NVACP Nederlandse Vereniging Addison & Cushing Patiënten
NVAP Nederlandse Vereniging voor Algemene Patiëntenbelangen
NVAS Nederlandse Voedselallergie Stichting
NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden
NVCZ Nederlandse Vereniging Complementaire Zorg
NVD Nederlandse Vereniging van Diëtisten
NVDA Nederlandse Vereniging Voor Doktersassistentes
NVDK Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kort verblijf
NVE Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
NVEH Nederlandse Vereniging voor E-Health
NVGP Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten
NVHP Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
NVI Nederlands Vaccin Instituut
NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
NVKH Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie 
NVKZ Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg
NVLE Nationale Vereniging voor (S)Lupus Erythematosus, Sclerodermie en MCTD-patiënten
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
NVM Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
NVMA Nederlandse Vereniging Medische Administratie
NVMT Nederlandse Vereniging Manueel Therapeuten
NVN Nierpatiënten Vereniging Nederland
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gyneacologie
NVOM Nederlandse Vereniging Oefentherapie-Mensendieck
NVPG Nederlandse Vereniging voor Preventie en GVO
NVSAP Nederlandse Vereniging voor Slaapapneu Patiënten
NVSH Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
NVSMC Nederlandse Vereniging Slachtoffers Medische Contrastmiddelen
NVSP Nederlandse Vereniging van Sjögren Patiënten
NVVA Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen
NVVE Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde
NVvH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
NVvHP Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijn Patiënten
NVvO Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
NVvP Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
NVvP Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NVVP Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten
NVVR Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten “de Wervelkolom” 
NVVS Nederlandse Vereniging van Slechthorenden
NVVZ Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NVZA Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
NVZD Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWO-MW Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek-Medische 
Wetenschappen  
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
NZF Nederlandse Zorg Federatie
NZI Nationaal Ziekenhuis Instituut
   
   
   
OAC Orale AntiConceptiva
OCM Oefentherapeuten-Cesar en Mensendieck
OCSW Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
OCW (Ministerie van) Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
OFZ Overleg Farmaceutische Zorg
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGZ Fonds Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg
OK Operatiekamer
OKZ Ouder- en Kind Zorg
OMS Orde van Medisch Specialisten
OPD Oncologisch Patiënten Dossier
OPK-GGz Onafhankelijke Periodieke Kwaliteitstoetsing GGz
OPTIMA FARMA Nederlandse Vereniging Voor Apothekersassistentes
OR Ondernemingsraad
ORDE Orde van medisch specialisten
OTC Over The Counter (zelfzorgmedicatie)
OVDB Opleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen
OSO Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden
OZIS Open Zorg Informatie Systeem
OZG Ommelander Ziekenhuis Groep
   
   
PA physician assistent
PAAZ Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
PACE Proefproject Accreditatie in Ziekenhuizen
PA-lab Pathologisch Anatomisch laboratorium
PALO Periodiek Algemeen Lichamelijk Onderzoek
PaPaVer Parkinson Patiënten Vereniging
PAR Patiënten Adviesraad
PCG Provinciale Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad
PCOB Protestants Christelijke OuderenBond
PD Posttraumatische Dystrofie
PDD nos Pervasive Development Disorders not otherwise specified
PET Pluriform Eerstelijns Team 
   
PFvO Provinciale Federatie van Ouderverenigingen
PG Psychogeriatrie(sch)
PGB Persoons Gebonden Budget
PGGM Pensioenfonds Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Zorg
PGO (Fonds voor) Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties
PGZ Platform Gehandicaptenzorg 
PHI Procesherinrichting
PIB Patiënten Informatie Bureau
PKB Persoonlijk Kilometerbudget
Platform PI Samenwerkingsverband tussen patiëntenorganisaties en de research georiënteerde farmaceutische industrie
POH PraktijkOndersteuning Huisartsenzorg
POR Provinciaal Overleg Revalidatie
POWI Post Operatieve Wondinfecties
POZ Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg (Indicatie verstandelijk gehandicapten)
PPAG Patiënten Platform Antroposofische Geneeskunde
PPCG Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg
PPCP Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform
PPV Parkinson Patiënten Vereniging
Procop huba Provinciale Coördinatiepunt Hulp bij Aangifte Inkomstenbelasting
PSO Provinciale Stuurgroep Ouderenbeleid
PSV Provinciaal Samenwerkingsverband NPV
PSVTM Provinciale Stuurgroep Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning
PUK Psychiatrische Universiteitskliniek
PVB PersoonsVolgend Budget
PVK Pensioen- en Verzekeringskamer
PVP (Stichting) Patiëntenvertrouwenspersoon (in de GGZ)
PZ Psychiatrisch Ziekenhuis
PZN Persoonlijk ZorgNetwerk
   
   
Q Quote, onderzoeksmethode zorgklantvervaringen van NIVEL
   
   
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RBJ Regionaal Bureau Jeugdzorg
   
RCG Regionale Commissie Gezondheidszorg
RCO Regionale Cliëntenorganisaties GGz
   
RDB revalidatie dagbehandeling
REA (Wet op de) Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
REC Regionaal Expertise Centrum
RECOV Recovery (Ned.: herstel)
REHAB Rehabilitatie
RGF Regionaal Genootschap Fysiotherapie
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris
RGO Raad voor Gezondheidsonderzoek
RGOC Rob Giel Onderzoekscentrum
RHV Regionale Huisartsenvereniging
RIBW Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen
RIGG Regionale Instelling Geestelijke Gezondheidszorg
(ex) RIO Regionaal Indicatie Orgaan
   
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RNC Regionaal Netwerk Cliëntenraden (van de LOC)
   
ROC Regionaal Onderwijscentrum
ROC Regionaal Overleg Cliëntenraden Ouderenzorg (van de LOC)
ROEP Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen
ROEZ Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken
ROG Regionaal Overleg Gezondheidszorg
   
   
ROS Regionale OndersteuningsStructuur
OWO Overleg Welzijn Ouderen 
ROZ Regionaal Overlegorgaan Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
RPB Reuma Patiënten Bond
RPCP Den Haag Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Den Haag
RPCP Drenthe Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Drenthe
RPCP Rijnmond Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Rijnmond
RPKN Regionaal Platform Kankerpatiëntenverenigingen Noord-Nederland
RPV Reuma Patiënten Vereniging
RUG Rijks Universiteit Groningen
RvA Raad van Advies
RvB Raad van Bestuur
RvC Raad van Commissarissen
RvT Raad van Toezicht
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
RZB Regionaal ZorgBeraad
RZO Regionale Zorgvisie Ouderen
   
   
SAAG Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg
SABN Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
SAN Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra Nederland
SAR-helicopter Search And Rescue-helicopter
   
SAZ Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
SBO Speciaal Basis Onderwijs
SBN Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
SCEN Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (voor huisartsen)
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SCV Stichting Consumenten en Veiligheid
SDG Stichting Dienstverlening Gehandicapten
SDS Stichting Down’s Syndroom
SDV Stichting Donorvoorlichting
SEH Spoedeisende Eerste Hulp
SEKT Stuurgroep Exploitatie Kwaliteitssysteem Thuiszorg en Thuishulp
SEMH Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen
SEO Stichting Eerstelijns Ondersteuning 
SERN Stichting Eetproblemen Regio Noord
SEV Stichting Experimenten Volkshuisvesting
   
SGD Sociaal Geriatrische Dienst
SGZ Staat van de Gezondheidszorg (document van de IGZ)
   
SHHV Stichting Hoofd Hart en Vaten
SHKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
SHN Stichting Huisartsenlaboratorium Noord
SHON Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland
SIAG Stichting Informatievoorziening Alternatieve Geneeswijzen
SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
SIN Stichting Incontinentie Nederland
SLKF Stichting Landelijke Koepel van Familieraden (in de GGz)
SMD Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
SMEZ Stichting Menzis Eerstelijns Zorg
SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening
   
SMT Sociaal Medisch Team
SN Schildklierstichting Nederland
SNH Stichting Nederlandse Hartpatiënten 
   
SNW Stichting Natuurlijk Welzijn
SO Speciaal Onderwijs
SOA Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
SOEP Symptoom, Onderzoek, Evaluatie, Plan (registratiesysteem in huisartsenzorg)
SOKG Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg
SOMT Stichting Ondernemingen Medische Technologie
   
SOZAWE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
   
SPD Sociaal Pedagogische/Psychiatrische Dienst
   
SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO-sector)
SPIN Stichting Patiëntenbeweging en Informatietechnologie Nederland
SPITS Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuis Service
SPO Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie 
SPOT Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg
SPV-er Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
SSHV Seksespecifieke hulpverlening
SSN Schizofrenie Stichting Nederland
SSN Stoma Stichting Nederland
   
STAGG Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg
STBN Stichting Thuisbevalling Nederland
STG Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg
STING Stichting beroepsvereniging werknemers in Gezinsverzorging en thuiszorg
STIMEZO Stichting Medisch verantwoorde Zwangerschapsonderbreking
   
SVE Stichting voor Eetproblematiek
SVR Sociale Verzekeringsraad
SVWB Samenwerkingsverband en Wet BIG
SW Sociale Werkvoorziening/Werkplaats
SWO Stichting Welzijn Ouderen
   
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
   
   
   
   
   
TB Traditionele Behandelwijzen
TGV Therapeutische Gezinsverpleging
THD Telefonisch Hulpdienst
THW Tegen Haar Wil
TI Trimbos-Instituut
TIP Tandheelkundig Informatie Punt
TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNS NIPO Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Publieke Opinie
TOG 2000 regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte 
kinderen 2000  
TOPAZ Topzorg Academische Ziekenhuizen
TZ Wet Terugdringing Ziekteverzuim
   
   
UCCUVN Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
UCO Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UMCG)
UCP Universitair Centrum Psychiatrie
UDC Universitair Diabetes Centrum
   
Unie KBO Unie van Katholieke Bonden van Ouderen
UWV Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
UZI Unieke Zorgverlener Identificatie
UZI-pas Unieke Zorgaanbieder Identificatie-pas
UZOVI Unieke Zorgverzekeraar Identificatie
   
   
VAAM Vraag Aanbod Analyse Monitor
VAR Verpleegkundige Advies Raad
VAZ Vereniging van Academische Ziekenhuizen (veranderd in NFU)
VBBA/LCP Vereniging tot Bevordering van de Belangen van Carapatiënten
VBC Vereniging Bewegingsleer Cesar
VBOK Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
VBP Vereniging van mensen met brandwonden (BrandwondenPatiënten)
VCP Versterking Cliënt Positie
VD Vereniging Doktersdiensten
VDGNN Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden Noord Nederland
VECOZO Veilige internet Communicatie in de Zorg 
   
   
VETC Voorlichting Eigen Taal en Cultuur
VG De sector Verstandelijk Gehandicapten
VGC Vrouwen Gezondheids Centrum
VGG Vereniging Groninger Gemeenten
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VGV Vrouwelijke Genitale Verminking
VGVZ Vereniging voor Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen
VHAN Vereniging Homeopathische Artsen Nederland
VHN Vereniging Huisartsenposten Nederland
VIDO Vrouwen In De Overgang
   
VIM Veilig Incidenten Meldingssysteem
VIP of V!P Vraag- en Informatie Punt (voor de GGz)
VIT Vereniging van Instellingen voor Thuisverzorging in Nederland
VIVAM Vereniging van Instellingen voor Algemeen Maatschappelijk Werk
VKIG Vereniging Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg
VMCE Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem
VMDB Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNN Verslavingszorg Noord Nederland
VNZ Vereniging Nederlandse Zorgverzekeraars
VNVA Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
VODI Voedings- en dieetvoorlichting
VOGG Vereniging van Ouders en Verwanten van mensen met een verstandelijke handicap
VPARD Vereniging Patiënten Adhaesis Related Disorder
VPR Versterking Positie Patiënt in de Regio
VRIN Vereniging van Revalidatie Instellingen Nederland
VRZ Vereniging Regionale Zorgverzekeraars
VSN Vereniging Spierziekten Nederland
VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen
   
VTO Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen
VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenningen
VTZ Vrijwilligers Terminale Zorg
V&V Verpleging en Verzorging
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VVAH Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen
VVB Vereniging van Budgethouders
VVF Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten
VVNH Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartziekten
VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
   
VVS Vereniging Verkeersslachtoffers
VVZ Vergrijzingsvoorziening Ziektekosten
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZG Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie
VZH Vrouwenzelfhulp
   
   
WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid
WAV Wet op het Ambulancevervoer
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBO Wet op de Bejaardenoorden
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WBM Wonen Buiten de Muren
WBMV Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen
WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WCZ Werkgroep Complementaire Zorg
WDH Waarneem Dossier Huisartsen
Wet BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Wet REA Wet op de reïntegratie gehandicapten
Wewi Bèta Bèta Wetenschapswinkel 
Wewi GV Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG
WEZ Wet Exploitatie Zorgvoorzieningen
WGBH/CZ Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingovereenkomst
WGM Wet Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WGV Wet Geneesmiddelenvoorzieningen
WHO World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties)
   
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WINAp Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ/CG-Raad Werkgroep Integrale Zorg/Chronisch Zieken en Gehandicapten-Raad
WJH Wet op de Jeugdhulpverlening
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMG Wet Marktordening Gezondheidszorg
WMK Wet op de Medische Keuringen
WMO Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMZ Wet op de Maatschappelijke Zorg
WOCZ Werkverband Organisaties Chronisch Zieken
WOD Wet op de Orgaandonatie
WOG Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
WOI Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap
WOZOCO Woonzorgcomplex
WPR Wet Persoonsregistratie
WSB Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen
WSN Whiplash Stichting Nederland
WSW Wet Sociale Werkvoorzieningen
WSZ Woon Service Centrum
Wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WTZ Wet Toelating Ziektekostenverzekeringen
WTZi Wet Toegelaten Zorginstellingen 
WUBHV Wet Uitbreiding Bestuurlijke Handhaving Volksgezondheidswetgeving
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB Wet Werk en Bijstand (vervanging van de Bijstandswet) 
WWP Werkgroep WAO en Psyche
WWV Wet Werkloosheidsvoorzieningen
WWZ Wonen, Welzijn, Zorg
WZV Wet ZiekenhuisVoorzieningen
WZV Woon Zorg Voorziening
   
WZW Woon-, Zorg- en Welzijnsvoorzieningen
WZW Werken Zonder Wachtlijst
   
   
XIS Zorg Informatie Systeem
   
   
ZBC Zelfstandig Behandel Centrum
ZFR Ziekenfondsraad
ZFW Ziekenfondswet
ZGB Zorg Gebruikers Bundeling
ZieZoo Zelfhulporganisatie Zutphen e.o.
ZIF Zorg Innovatie Forum
ZIN Zorg in Natura
ZIN Zorg Identificatie Nummer
ZINK Zorg Innovatie Netwerk
ZIN Zorg Informatie Netwerk
ZIP Zorginnovatieplatform
ZIS Ziekenhuis Informatie Systeem
ZMLK Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZOM Zorg Op Maat
ZONMw Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie
ZOZG Zorg voor Ouderen, Zieken en Gehandicapten
ZP Zorgpas
ZPG Zorgpas Groep
ZRS Zorgregistratiesysteem (in de gehandicaptenzorg)
ZTM Zieken Transport Maatschappij
Ztsl Zorgtoeslag
(fonds) ZVP Zorgvernieuwingsprojecten
ZVW Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet
ZZP Zelfstandige zonder personeel
ZZP Zorgzwaartepakket