Assistieve technologie verwijst naar ondersteunende technologische hulpmiddelen voor mensen die beperkingen ondervinden, als gevolg van bijvoorbeeld zintuiglijke, motorische, cognitieve, emotionele of psychische problemen.
Het cochleair implantaat is één voorbeeld. Via dit elektronisch hoorapparaat kunnen lechthorende of dove kinderen leren horen en spreken en naar school gaan in het regulier onderwijs. Toch is de idee van inclusief onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. En is zo een implantaat altijd wenselijk?
De nieuwe hulpmiddelen zijn technologisch zeer geavanceerd. Personen met een mentale handicap of zorgbehoevenden kunnen door technologie worden geholpen in de communicatie met anderen. Technologie wordt geïntegreerd in de omgeving, bijvoorbeeld bij het monitoren van dementerende ouderen. Daarbij rijzen er heel wat vragen. Is het ethisch aanvaardbaar? Wie zal dat betalen?
In opdracht van het viWTA nam het onderzoeksconsortium Tempera/VUB-MESO de maatschappelijke vraagstukken bij assistieve technologie onder de loep en vroeg twintig Vlaamse deskundigen uit de zorgsector, technici en beleidsmensen naar hun visie op de participatie van onder meer personen met een handicap en de rol die technologie hierin kan vervullen. Alle visies werden gebundeld in dit dossier. Deze betreffen niet enkel domeinen als onderwijs, arbeid of welzijn maar ook bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en economie. Vermits de assistieve technologie marktrijp wordt, gebeurt de ontwikkeling van een integrale beleidsvisie beter vandaag dan morgen.Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek v.u. Robby Berloznik, directeur viWTA, Vlaams Parlement, 1011 BRUSSEL
Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek is een onafhankelijke en autonome instelling verbonden aan het Vlaams Parlement, die de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen onderzoekt. Dit gebeurt op basis van studie, analyse en het structureren en stimuleren van het maatschappelijke debat. Het viWTA observeert wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in binnen- en buitenland en verricht prospectief onderzoek over deze ontwikkelingen. Op basis van deze activiteiten informeert het viWTA doelgroepen en verleent het advies aan het Vlaams Parlement. Op die manier wil het viWTA bijdragen tot het verhogen van de kwaliteit van het maatschappelijk debat en tot een beter onderbouwd besluitvormingsproces.

 

www.samenlevingentechnologie.be

dossier 7

 

Voorbeelden in Nederland.

Avans